Projekte në vite

Falë grantit të fituar nga Global Down Syndrome

Me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhënieve me

Me mbështetjen e UNDP-së, në kuadër të Programit

Së bashku me AKPA, Agjencia Kombëtare e Punësimit

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]